Hàng loạt viên chức bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 1/7/2020

0
130

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Theo đó, từ thời điểm này, nhiều viên chức sẽ bị cắt hợp đồng, nếu không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức quy định, từ ngày 1/7/2020, viên chức sẽ bị chấm dứt hợp đồng làm việc trong những trường hợp:

Viên chức có 2 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ; Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật Viên chức.

Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 6 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc.

Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ, làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn.

Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức, thì viên chức sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp bị buộc thôi việc.

Về các trường hợp được ký hợp đồng không xác định thời hạn (hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng), theo khoản 2, Điều 25, Luật Viên chức hiện hành, hợp đồng này chỉ áp dụng với viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và những cán bộ, công chức chuyển thành viên chức.

Song theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, từ ngày 1/7 sẽ có 3 trường hợp được ký hợp đồng không xác định thời hạn gồm: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020 nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định; Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; Người được tuyển dụng viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp, hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký kết tiếp hợp đồng làm việc với viên chức. Trường hợp không ký tiếp hợp đồng làm việc đối với viên chức, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/phap-luat/hang-loat-vien-chuc-bi-cham-dut-hop-dong-tu-ngay-1-7-2020/849498.antd

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here